Automaattinen liikenneturvallisuusvalvonta Tampereen Rantatunneliin

Valtatie 12:lla Tampereen Rantatunnelin kohdalla käynnistyy automaattinen liikenneturvallisuusvalvonta. Valvonnan tavoitteena on puuttua hiljaisen liikenteen aikana havaittuihin toistuviin korkeisiin ylinopeuksiin sekä rauhoittaa ja tasata ruuhka-ajan nopeuksia vilkkaiden liittymien läheisyydessä.

Tampereen Rantatunnelin suuaukoille Naistenlahden ja Santalahden välille asennetaan marraskuussa neljä uutta kameravalvontapistettä. Uudet valvontapisteet otetaan käyttöön asennustöiden valmistuttua marras-joulukuun aikana. Valvontapisteet sijoitetaan 60 km/h nopeusrajoitusalueelle tunnelin suuaukkojen läheisyyteen liikenne- ja tunneliturvallisuuden kannalta riskialtteimpiin kohtiin. Tunnelin erikoistilanteissa nopeusrajoitus voi olla myös tätä matalampi.

Useita onnettomuuksia vilkkaan liikenteen aikaan

Vuosien 2017–2020 aikana Rantatunnelin alueella on tapahtunut yhteensä 35 onnettomuutta, joista suurin osa tunnelin päissä lähellä vilkkaita liittymiä. Ruuhka-aikaan sattuneet onnettomuudet ovat aiheuttaneet merkittävää liikenteen ruuhkautumista tunnelin läheisyydessä. Valvonnan avulla ajoneuvojen keskinopeutta voidaan laskea, vähentää nopeuseroja sekä puuttua tunnelissa tapahtuneisiin toistuviin korkeisiin ylinopeuksiin. Kansainvälisten tutkimusten mukaan automaattisella ajonopeusvalvonnalla voidaan vähentää kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia 18–32 % ja vakaviin loukkaantumisiin johtavia liikenneonnettomuuksia noin 20 %. Rantatunnelin onnettomuusmäärän vähentäminen on tärkeää tunneliympäristössä tapahtuvien onnettomuuksien aiheuttaman suuronnettomuusriskin vuoksi.

Onnettomuusherkkyydessä Rantatunneli on kuitenkin selvästi parantanut valtatie 12:n liikenneturvallisuutta aiempaan pintaratkaisuun verrattuna. Liikenneonnettomuusmäärät ovat tunnelia edeltävältä ajalta vähentyneetkin lähes 50 prosentilla.

Rantatunneliin on aiemmin suunniteltu keskinopeusvalvontaa

Rantatunnelin rakentamisen yhteydessä varauduttiin keskinopeusvalvonnan toteuttamiseen. Keskinopeusvalvonnan käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt hankintaan ja valvonnan teknisiin vaatimuksiin liittyneiden haasteiden vuoksi. Pirkanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Poliisin, Intelligent Traffic Management Finlandin, Väyläviraston ja Traficomin kanssa selvittänyt eri vaihtoehtoja valvonnan toteuttamiseksi ja päätynyt aloittamaan liikenneturvallisuusvalvonnan toteuttamalla pistemäiset valvontapisteet uudella tutkatekniikalla tunnelin päihin. Automaattivalvonnan vaikuttavuutta tunnelin alueella seurataan ja valvontaa voidaan tarvittaessa laajentaa lisäämällä valvontapisteitä.

Uudella tekniikalla entistä laaja-alaisempi liikennevalvonta

Uusi automaattivalvontatekniikka tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia liikennevalvontaan. Uudet kameratolpat on varustettu tutkatekniikalla, joka mittaa ajonopeuksia etäämmältä kuin vanha nopeusvalvontatekniikka. Kesäkuussa 2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain myötä poliisi voi automaattivalvonnan avulla määrätä liikennevirhemaksun ylinopeuden lisäksi muun muassa turvavyön käyttämättä jättämisestä ja matkapuhelimen käytöstä ajon aikana.

Rantatunnelin automaattivalvonnan ovat suunnitelleet Pirkanmaan ELY-keskus ja liikenteenohjausyhtiö Intelligent Traffic Management Finland yhteistyössä Poliisin, Väyläviraston ja Traficomin kanssa.

Lähde STTinfo